Forskning & Produkt

Projektet baseras på många års grundforskning rörande analys av risken för tumörceller att bilda metastaser. Att direkt kunna analysera denna risk skulle ge vårdpersonalen ovärderlig information om hur aggressiva tumörcellerna är.

 • Forskning

  Bakgrund

  Inom cancerdiagnostiken finns ett grundläggande problem med att man inte direkt kan mäta tumörcellers spridningsförmåga, även kallad cellmigrering, en egenskap som är en förutsättning för metastasering och en grund för dödlig utgång av sjukdomen.

  Därför har forskargrupperna under många år arbetat med att hitta nya metoder för analys av cellmigrering. Vår idé bakom CellRACE är inte att förfina existerande metoder utan att utveckla en kvalitativt ny teknologi som möjliggör direkt kvantifiering av cellmigrering.

  CellRACE kan härigenom bidra med mycket viktig diagnostisk information och har potential att bli ett mycket värdefullt diagnostiskt verktyg inom onkologiområdet. En högre precision i bedömningen om en tumör kommer att metastasera eller ej, har en avgörande betydelse vid val av behandlingsstrategi.

 • Vår grundidé

  Skillnaden mellan vår framtida och nutidens metod

  Vår idé skiljer sig från dagens metoder genom att CellRACE är baserad på kvantifiering av cellmigrering, en fysikalisk egenskap som delas av alla invasiva tumörer. Med CellRACE kan man mäta tumörinvasivitet och därmed utvärdera hur stor risken är att metastaser bildas.

  Om man i ett fall av bröstcancer har svårt att bestämma hur stor risken är för tumörspridning kommer man, med största sannolikhet, att genomföra en omfattande behandling. Exempelvis aggressiv cytostatikabehandling och avlägsnande av bröst. I de fall diagnosen tolkar en elakartad tumör som godartad riskerar patienten en allvarlig fördröjning av nödvändig behandling och risken är då att tumören hinner bilda metastaser, vilket kan leda till att patienten avlider.

 • Vår produkt

  Vi presenterar CellRACE

  Bolagets produkt är ett engångstest som skall användas under utredning och uppföljning av olika cancerformer, där ett flertal tester utförs för varje patient. Detta innebär att produkten skall användas i samband med att biopsier tas efter att primärtumör har konstaterats.

  CellRACE är en ”lab-on-a-chip” produkt vilket innebär att ett fåtal levande celler från tex. en nålbiopsi analyseras med hjälp av CellRACE. Den information CellRACE ger är viktig i flera olika delar av vårdprocessen, både vid utredning före behandlingsbeslut och vid uppföljning.